වැඩිය සල්ලි වියදම් කරන්නෙ නැතුව ඔයාගේ ව්‍යාපාරය අන්තර්ජාලය හරහා දියුණු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඔයා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න හෝ දැනට තියන ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවනම් ල
Lakshitha Het..., 24 July 2022
  0 Comments 2 Shares
Like  
Comment

ඔයා කැමතිනම් ඔයාගේ බිස්නස් එකත් කස්ටමර්ස්ලව ආකර්ශණය ඇති තැනක් කරවන්න මේකෙ තියන දේවල් ඔයාගේ බිස්නස් එකට ඉතා වැදගත්. මේ පෝස්ට් එක හරහා අපි ඔයත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ ඔන්ලයින් බිස්නස
Lakshitha Het..., 24 July 2022
  0 Comments 0 Shares
Like  
Comment

වැඩිය සල්ලි වියදම් කරන්නෙ නැතුව ඔයාගේ ව්‍යාපාරය අන්තර්ජාලය හරහා දියුණු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඔයා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න හෝ දැනට තියන ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවනම් මේ පෝස්ට් එකෙන් අපි ඔයාට කියන්න හදන්නේ පාරිභෝගිකයින් වැඩිකරගන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රම 3ක් ගැනයි...1). පාරිභෝගිකයින්ට ඉක්මණින් මිලදීගන්න සිද්ධවෙන්න FOMO භාවිතා කරන්න.FOMO (Fear of missing out) මේ අවස්ථාව මට මඟහැරෙ
Lakshitha Het..., 24 July 2022
  0 Comments 0 Shares
Like  
Comment

Becoming a billionaire seems like a great goal, but unfortunately, it's only a dream for most of us. The thing is, many billionaires didn't start as such. Some indeed had economic and educational advantages, but even without those, their smart decisions and business choices—plus a few key characteristics—led them to their billions.KEY TAKEAWAYS* Billionaires can often fall into two classes: those who have invented something new; or those who do something else better than anyone else.* Being a billionaire takes an extreme work ethic and for many, quite a bit of patience.* Billionaires are always learning and if you have the chance to ask them, they will almost always say they are the student, not the teacher.* The most common traits among billionaires are work ethic and refusing to give up.7 Real-Life Ways To Become A BillionaireDo: InventInventing is a challenging career path to take. But if you've got the smarts to create successfully, patent, produce
Gayani Sandam..., 6 May 2022
  0 Comments 0 Shares
Like  
Comment

One of the first things overly-optimistic entrepreneurs discover as they look for funding is that banks don’t fund business plans. In their defence, it would be against banking law if they did. Banks are dealing with depositors’ money. Would you want your bank to invest your checking account balance in a startup?So here’s what to expect a bank to ask for when you apply for a commercial loan for your business. There will be occasional exceptions to every rule, of course, but here’s the general rule:01. CollateralYour business has to have hard assets it can pledge to back up a business loan. Banks look very carefully at these assets to make sure they reduce the risk. For example, when you pledge Accounts Receivable to support a commercial loan, the bank will check the major receivables accounts to make sure those companies are solvent; and they will accept only a portion, often 50 or sometimes 75%, of receivables to back a loan. When you get an inventory loan, the bank will
Gayani Sandam..., 4 May 2022
  0 Comments 0 Shares
Like  
Comment

What is eCommerce?Ecommerce refers to the process of buying and selling goods and services online. An online experience allows retailers and restaurants to serve existing customers better by making shopping and browsing menus easier for them. It also allows businesses to find totally new audiences that may never enter their physical location. Independent retailers, small businesses, and large corporations can all benefit from incorporating eCommerce into their business strategies.Like any digital technology, eCommerce has continued to advance rapidly. In the 1990s eCommerce began to target a consumer market and online retailers started to pop up. Now almost any business owner or entrepreneur can use an eCommerce platform to open an online store in minutes.What are the benefits of selling online?Here are a few benefits of running an eCommerce store:01. 24/7 shopping: Most eCommerce websites allow shoppers to peruse products and make buying decisions at any time, day or night.
Gayani Sandam..., 4 May 2022
  0 Comments 0 Shares
Like  
Comment

Before you open the doors to your business, learn how you can create a strong financial foundation for your business, which tools you can use, and which best practice steps to take as a self-employed business owner.Business Pulse cannot provide advice on tax issues. This article is for educational purposes and does not constitute legal or tax advice. For specific advice applicable to your business, please contact a professional. In the last year, an increased rate of workers who left their jobs has been dubbed the Great Resignation. But others see this mass exodus as the Great Rethink. Employees who are looking for better workplace culture, growth opportunities, and more are choosing the jobs they feel most passionate about. According to recent Pew Research, about 29% of total employment in 2021 is made of self-employed business owners. This same research shows that self-employed workers see a stronger recovery from the COVID-19 recession. Before you open the d
Gayani Sandam..., 4 May 2022
  0 Comments 0 Shares
Like  
Comment

ROI is a powerful tool for measuring returns and making predictions for the future. Here is everything you need to understand about calculating and using ROI.This article is for educational purposes and does not constitute legal, financial, or tax advice. For specific advice applicable to your business, please contact a professional. In business, measuring your return on investment on anything from new products to offers to equipment to purchase can be a powerful tool. Calculating the ROI of potential investments for your small business can help you better predict the areas of your business to invest in as well as the ones where there is potential to cut back.What is ROI?ROI stands for Return on Investment. This is a measure of profitability used to determine if an investment in your business is efficient. It takes into account the initial profits or losses of investment in regards to its initial cost. Considering the ROI will help you determine how much benefit or profit you
Gayani Sandam..., 3 May 2022
  0 Comments 0 Shares
Like  
Comment

1. Educate with your contentContent has long been king and 2019 was no different.Citing figures from the Content Marketing Institute’s 2019 trends report, Robin Barendsen, head of digital marketing at office space rental company WehaveAnyspace, noted 77% of B2B marketers use content marketing.“In fact, the majority of B2B content marketers use educational assets to nurture leads and build audience trust, which is absolutely essential for inbound marketing,” he said. “Think about informational blogs, white papers, or quizzes.”We’re likely preaching to the choir here, but, generally speaking, brands should create content that is relevant, authoritative, and, of course, educates its audience.2. Personalize your marketing messagesPeter Wilfahrt, managing director of digital agency Versandgigant, said marketers should personalize every single message in 2020 by digging into analytics and understanding demographics, affinity categories, and in-market segments. More on that in a m
Lakshitha Het..., 2 May 2022
  0 Comments 0 Shares
Like  
Comment

Despite the setbacks of the pandemic, 2021 actually looks brighter regarding economic projections and business possibilities. In this article, we explore why a recession should not be seen negatively by entrepreneurs who have an idea and believe in its success.What really distinguishes an entrepreneur from the rest? The global economy has been severely affected by the Covid pandemics, prompting one of the most significant recessions in a generation. As per International Monetary Fund, during 2020, the global economy shrunk by 4.4%. The Swiss economy was not immune to this worldwide downturn; it experienced the worst decline since 1975, with an output fall of 3,3%. However, this didn't stop Swiss entrepreneurs from starting their businesses.47,000 new companies were created last year (4% more than in 2019). This way, the entrepreneurship mindset of the Swiss people proved wrong many economic predictions. Despite the other developed countries where people and companies mostly were w
Gayani Sandam..., 2 May 2022
  0 Comments 0 Shares
Like  
Comment

Starting a business is more than putting together a great business plan. Small business owners must also figure out how to finance the company until it becomes a self-sustaining business. Although many small businesses are funded with their owners' savings, there are many other ways to finance an entrepreneurial venture.01. Owner's CapitalA large percentage of small businesses are financed with the owner's own money. Self-funding the business gives the owner total control without the interference of outside investors.02. Capital from Friends And FamilyIf a small business owner does not have enough capital to finance the business on his own, he can get help from his friends and family. Friends and family can loan the business money or invest in the business for an ownership stake. Even though the owner is dealing with people he knows well, it is important that a loan or equity investment from a friend or family member is carried out in a professional manner. Legal contracts should
Gayani Sandam..., 2 May 2022
  0 Comments 0 Shares
Like  
Comment

Sri Lanka's nationwide inflation for March 2022 under the National Consumer Price Index (NCPI) surged to 21.5 percent from 17.5 percent reported in February 2022, the Department of Census and Statistics reported.Consequently, the food inflation also increased from 24.7 percent last month to 29.5 percent in March. Similarly, the moving average inflation for March 2022 stood at 10.6 percent from the 9.3 percent during the previous month.Food prices rose 29.5 percent in the past 12 months. According to the statement from the Department of Census and Statistics, the high inflation level has hit the prices of most essential food items such as rice, sugar, milk, and bread. Sri Lanka's economic crisis is caused in part by a lack of foreign currency, which has meant that the country cannot afford to pay for imports of staple foods and fuel, leading to acute.While most businesses bemoan the impact of high inflation, savvy Entrepreneurs can leverage the environment to reduce
Gayani Sandam..., 30 April 2022
  0 Comments 0 Shares
Like  
Comment

Multiplex desktop footer Ad